« Abari basangiye ukwemera bari basangiye n’itunga. Baramuka bagurishije ivyo batunze canke ivyimburwa, bakagabura ikiguzi umwumwe akaronka ivyo akeneye » (Ibik. 2, 44-45).

PHOTOS DES REALISATIONS DU RESEAU CARITAS BURUNDI

JA slide show

Turashobora kwikingira no gukingira abandi ikiza ca Malariya

Envoyer Imprimer PDF

Kw’igenekerezo rya 13 Ntwarante umwaka w’2017, Umushikiranganji w’amagara y’abantu no Kurwanya SIDA  Muganga  Josiane NIJIMBERE yaratangaje icese ko indwara ya Malariya yabaye ikiza mu Burundi. Ivyo yabitangaje afatiye ku biharuro biranga iyo ndwara kuva mu mwaka w’2015 gushika mu ntango z’u mwaka w’2017.

 Ibiharuro vy’abarwaye malariya  vyerekana ko abantu bagera kuri 1.969.414 bagwaye malariya mu mezi abiri ya mbere yo mu mwaka 2016 mugihe abagera ku 2.117.655 bafashwe nico kiza muruno mwaka m u mezi abiri ya mbere yo mu 2017.Muri ivyo bihe nyene, abantu bitavye Imana bahitanywe n’indwara ya malariya ni  930 mu 2016 na 948 mu mezi abiri ya mbere y’umwaka wa 2017.

Mu gutangaza ko Malariya yabaye ikiza , Umushikiranganji w’amagara y’abantu no kugwanya SIDA yahamagariye abasanzwe bafasha Uburundi, amashirahamwe yose yegwa n’ikibazo c’amagara y’abantu eka mbere n’abantu bose kugira bahagurukire rimwe bagwanye bimwe bidasanzwe ico kiza ca malariya.

Caritas Burundi ntiyasigaye inyuma mur’urwo rugamba rudasanzwe rwo kurwanya malarariya na mwaburya isanzwe ariyo ijejwe ibikorwa bijanye no kwirinda iyo ndwara uhereye hasi mu mihana y’igihugu.Ico gikorwa co kurwanya malariya Caritas Burundi ikirangura iciye ku banywanyi b’amashirahamwe yatowe kw’iKomine  basanwze bari ku mutumba uwo ari we wese.

Twokora iki mur’iki gihe kugira twikingire malariya ? Mbega None Caritas Burundi igusavye iki mu ntumbero  y’uko wikingira ukongera ugakingira abandi indwara ya malariya ?


photo malaria rogne

Nk’uko abajejwe amagara y’abantu na cane cane abari mu gisata co kurwanya malariya bama babivuga, Caritas Burundi irasubiriye kubibutsa ko mwokwitwararika iminsi yose ibi bikurikira :

  • Munyarukire kwa muganga mu gihe cose mufise ibimenyetso vy’indwara ya malariya : Ikimenyetso nyamukuru naco akaba ari ubushuhe, gucika intege, kumeka umutwe no kurura mu kanwa ;
  • Mwitwararike kugira isuku ry’aho mubaye, murwanye ico cose cotuma imibu igwirirana iruhande y’uburaro bwanyu : kwigiza kure ico cose gituma mazi atega, canke ivyatsi vyegereye uburyamo kuko imibu niho ikunda kurondokera ;
  • Mwame muryama iminsi yose mu musegetera uri mwo umuti wica imibu. Mu kurindira ko Ubushikiranganji bw’amagara y’abantu no kurwanya SIDA bubaronsa iyindi misegetera mw’isekeza buriko burategura mur’uyu mwaka w’2017, musabwe kubungabunga neza imisegetera musanganywe mukayikoresha ico yagenewe n’ukuvuga kuyiryamamwo iminsi yose.

Ni mwitwararika ivyo tubabwiye muzoba mufashije mu kwikingira malariya.

Caritas Burundi irabasavye ko mu gusahiriza urwo rugamba rwo kurwanya malariya mwohimiriza Mubicicije mu mibano ya paroisse canke mu mihari ikukira paroisse abo bose muri kumwe.N’abari mu yandi mashengero basabwe nabonyene guhimiriza abo bajejwe kugira birinde malariya.