IJAMBO NGENDERWAKO RYA RUSAMA 2019: GUKUNDA IBIKORWA NO KUBIHA UMWANYA UKWIYE

Archives

Filtre 

  • IKAREMA YO GUSABIKANYA

    INYIGISHO YA PAPA YEREKEYE IKAREMA Y'UMWAKA W'2019 « Erega ibiremwa vyose birarindiranye igishika cinshi igihe Imana izokwerekanira abana bayo » (Abanyaroma 8, 19) Bavukanyi, Uko umwaka utashe, Imana iciye ku muvyeyi wacu Ekleziya « iraha abakrist...

Connaitre Caritas Burundi