IJAMBO NGENDERWAKO RYA RUSAMA 2019: GUKUNDA IBIKORWA NO KUBIHA UMWANYA UKWIYE

CAREME DE PARTAGE 2018 IJAMBO RY'INDWI Y'URUKUNDO

Envoyer Imprimer PDF
IKAREMA YO GUSABIKANYA 2018
INDWI Y’URUKUNDO (04 Ntwarante –11 Ntwarante 2018)
Bakristu bene wacu, bakunzi ba Caritas Burundi,
Kubera imfashanyo yanyu, Caritas Burundi izoshobora kubandanya ubutumwa bwayo bw’urukundo ngo aha mu Burundi bwacu habe imigenderanire ishingiye ku butungane be no gufatana munda. Ekleziya yashinze Caritas ngo igaragaze ko itabaho kubwayo, ariko kubw’Imana Rukundo, ariwe ayisaba gusasagaza urukundo mu bantu.
1. Ni kuki twofasha bivuye ku mutima mu ndwi y’urukundo?
Imfashanyo muhora mutanga mu Karema yagenewe ahanini kugarukira kubahura n’ivyago n’ikiza gituruka ku ruzuba, ku mvura y’igihuhusi canke y’umwuzurira, ku ntambara be n’ibindi be n’ivyo bihungabanya ubuzima bw’abantu.
Mu mwaka w’i 2017, twararonse imfashanyo isumbirije iyo twahora turonka turashobora kugarukira kubasinzikajwe n’uruzuba muri Kirundo na Cibitoke. Turashobora no kwiyumvira gutanguza ikigenga c’integabizoza coshobora gutuma Caritas Burundi ibanguka gushika aho hose ivyago vyateye itabanje kurorera ibiza bivuye hanze mu bindi bihugu.
2. 3.  Imyaka cumi iheze
Imyaka cumi irarangiye Inama y’Abepiskopi Gatolika b’i Burundi bashinze umunsi wo guterera igikorwa c’urukundo (2007-2017)
Iyi ntererano yo mu Karema isabwa abantu bose basangiye imico n’imigenzo y’abakristu, bemera ko gusabikanya n’abakene, kugendera urukundo n' ukwitera muziko umugenzi ari iragi twasigaranywe n’Umukama Yezu aho atubwira ati “Ni mukundane nkuko nanje nabakunze” (Yohani 13,34). Muri ibi bihe abantu bose ari nyamwigendako, aho aboro baguma bongerekana bakarira atawe bayaha, harakenewe ingendo nshasha mu bakristu yotuma ibintu bihinduka.
Ekleziya Gatolika mu Burundi yihaye iryo hangiro ryo guteza imbere ubuvukanyi rukristu. Ubwo bucuti bw’ugufatana munda be n’ubugenzi bw’abagowe butume umwe wese araba mugenziwe atacagura afatiye ku gihagararo, ku ntara avamwo canke ubwoko bwiwe. Ubwo butumwa nibwo Caritas Burundi yashinzwe ahanini, nabwo ntizobushobora itaronse abayifata mu mugongo. Turi kumwe namwe, tuzokwama ivyamwa vyinshi.
3. Muti none twotanga gute ?
Abepiskopi bacu barategekanije indwi yahariwe kwegeranya imfashanyo ya Karitasi, nayo ni kuva kuw’Imana wa 3 wo mu Karema gushika kuw’Imana wa 4 wo mu Karema buri mwaka. 
Abasaserdoti bajejwe ama Karitasi muri Diyoseze hamwe n’abitangirabuntu ba Karitasi baraheza bagakwira ama paruwase yose y’Uburundi uko ari 200, bakabasigurira ingene urukudo ruva ku Mana rugashwara mu bantu rutururumbamwo, rugatuma twitwararika abagowe. Barigisha zina mukristu wese ko Ekleziya yashinze Karitasi ngo ihurikirwemwo zina mukristu wese, kandi atange n’intererano ngo igikorwa c’urukundo kibandanye gikorwa kw’isi.
Duhiriwe duhishije, duheruka guhindurirwa mu kirundi ciza rya kete rya Papa Benedigito wa 16, rimwe yaha umutwe waryo ati « Imana ni Rukundo » (Deus Caritas Est). Muri iryo kete tuhasanga ibi bikurikira ; « birabereye kwibutsa mu buryo budasanzwe wa mugani w’urubanza rw’imperuka (Matayo 25, 31-46), aho Yezu atwereka ingene urukundo ari rwo fatiro ry’ingingo ya nyuma yereka umuntu, ko ubuzima bwiwe yabuvyaje ivyiza vyinshi canke yabupfishije ubusa. Muri uyu mugani, Yezu yishushanije n’abari mu bukene : abashonje, abanyotewe, bakavantara, abagenda gusa, abarwaye, abantu bari mw’ibohero. Hanyuma atanga inkeburo, ati : « Ni ukuri, ndabibabwiye, igihe cose mwabigiriye n’umwe muri abo batobato muri benewacu, ni jewe mwabigiriye » (Matayo 25, 40). Ugukunda Imana n’ugukunda mugenzanje ni « magirane » : mu muntu mutomuto, duhura na Yezu we nyene, hanyuma muri Yezu nawe tugahura n’Imana » (Imana ni Rukundo n.15).
Caritas Burundi rero ibahaye akaryo ko kugirira impuhwe Yezu yigize umwe n’uwushonje, n’uwurwaye, n’uwuri mw’ibohero,n’uwugenda gusa …
Ushaka gutanga intererano yawe egera inshingwamuryango uyirungikane akabahasha, azogushikanira kubegeranya imfashanyo ya Karitasi muri Paruwase, nabo bazoyishikana kwa Patiri Mukuru nawe ayishikane ku Mwepiskopi ariwe ajejwe ubutumwa bwa Karitasi muri Diyoseze yiwe.
Twaruguruye na Konte muri Banki ituma iyo ntererano yoroha gushikira abajejwe gutunganya ubwo butumwa ku rwego rw’igihugu. Nayo ni iyi :
Compte n° 00300805507 yuguruwe muri BANCOBU  kw'izina rya  « Caritas Burundi/Carême de partage). 
4. Muti none twotanga angahe canke  ibiki?
Iyumvire nawe uwo uzoba uhaye iyo mfashanyo nico izomumarira. Uwushonje muhe infungurwa. Uwunyotewe muhe ico anywa. Uwugenda gusa mwambike. Uwuri mw’ibohero canke agwaye musuhuze umugarukiriko. 
Ubutumwa bwa Karitasi ariko ntibugarukira ngaho. Burashingiye cane cane kukuvugira uwutafise ijambo, ku gukura mu buja uwuburimwo. Bushingiye mu gushigikira iterambere rirama kandi ridakumira.
Aha rero hakenewe uburyo bwinshi cane kugirango ubukene tuburwanye bukire. Zirikane namwe. Mwari muzi ko mu Burundi ababangamiwe n’inzara bashika hafi imiliyoni 3,6 ? Abana bafise munsi y’imyaka 5 bafise ingwara zitumwa no gufungura nabi bangana ibice 58 %.  Abadafise amazi meza  baracari benshi cane. Ingwara ziracari umurengera. Ibidukikije birageramiwe. Ubushomeri mu rwaruka buramaze gutuma benshi bihebura.
Caritas Burundi rero isaba uburyo ngo ifate mu mugongo abo boro bose baguma bagwira uko bukeye uko bwije. Ubwo buryo nabwo nta handi buzova atari mubakristu bene wacu, bakeneye kwiga kwitangira urukundo n’impuhwe nkuko mu bihugu bitari bike muri Afrika bimaze kwibonekeza nko muri Benin, muri Republika Iharanira Demokrasi ya Kongo, muri Senegal n’ahandi.
4. Dusozere iki kiganiro
Nosozera kino kiganiro mbaza abarundi bene wacu nti mbega ni kuki dutera dusubira inyuma nk’ibirenge mw’iterambere? Ubwo ibituma nti biva kukudategera ibanga ry’ubukristu icarico ? 
Papa Fransisko ati « Gutanga ishikanwa rifasha aboro bituma twikuramwo umutima w’umwina w’ivy’isi, tugaheraho tumenyera kubona benewacu : ico ntunze si ic’iwanje jenyene. Ese ingene nipfuza rwose ko uwo mutima wo gutanga ishikanwa ryo gufasha aboro uhinduka ingendo y’ukuri iranga ubuzima bwa twese ! Ese ingene nipfuza rwose ko twogendera ka bukristu ka karorero k’Abatumwa, maze tukabona mw’isangira n’abandi ivyiza vy’Imana yaduhaye uburyo bwo gushingira intahe ubumwe tugize muri Ekleziya »(Inyigisho y'i Karema 2018).
Ingo rero tubishire mu ngiro muri iyi Karema yo gusabikanya.
Patiri Jean Bosco NINTUNZE
Umunyamabanga Mukuru 
wa Karitasi mu Burundi

Connaitre Caritas Burundi